แทงบอล

แทงบอล | เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022

ในปัจจุบัน โลกมีการ พัฒนาอยู่เสมอ เทคโนโลยี จึงเข้ามา มีบทบาท แทงบอล กับ ชีวิตคน ใน สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ ภาคธุรกิจ ที่ต้องมีการปรับตัว อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค โดย Gartner ได้คาร์ดการถึง เทรนด์ ที่จะเข้ามามีบทบาท มากที่สุดในปี 2022 นี้ จะมีเทรนด์อะไรบ้าง

 

แทงบอล

เทรนเทคโนโลยีปี 2022 แทงบอล

 1. Composable Applications 
  เป็นการนำ ข้อมูล โครงสร้างต่าง ๆ เค้าโครง เดิม มาพัฒนาต่อ ให้เกิดประโยชน์ และ ผลงานใหม่ ๆ โดย ยังใช้ โครงสร้าง และ องค์ประกอบ พื้นฐานเดิม เพื่อให้มีบริการ ทีทันต่อการ ออกสู่ตลาด และ  เพื่อ เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
 2. Data Fabric
  หรือ ชื่อใน ภาษาไทยว่า โครงข่ายข้อมูล เป็นเทคโนโลยี ที่ รวบรวม ข้อมูล ที่ หยืดหยุ่น และ รองรับการทำงานระหว่างแพลตฟอร์ม และธุรกิจ ได้รับ การพัฒนา ขึ้นมา เพื่อ ทำให้ โครงสร้าง พื้นฐาน ใน การรวมข้อมูล ขององค์กร ง่ายขึ้น และ ยัง สร้างสถาปัตยกรรม ที่พร้อม สำหรับ การขยาย ขนาด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา สะสม ทางเทคนิค ที่เกิดขึ้น หรือ ที่ เราเรียก กันว่า “หนี้ทางเทคนิค” (Technical Debt) ประสิทธิภาพจริงๆ ของ Data Fabric คือ การปรับปรุง ข้อมูล แบบไดนามิก โดยการ วิเคราะห์ ด้วยตัวมันเอง
 3. Cloud-Native Platforms
  สามารถ เพิ่ม-ลด สเปค ของแอปได้ สามารถ เชื่อมต่อ Service ได้อย่าง หลากหลาย มีความ ทันสมัย
  ตอบโจทย์ เรื่องการ ใช้งาน แบบ อัตโนมัติ สามารถ พัฒนาได้อย่าง รวดเร็ว และ ประหยัดต้นทุน
 4. Cybersecurity Mesh
  คือ เทคโนโลยี ที่ ผู้ใช้ สามารถ ใช้ ได้ อย่างปลอดภัย โดยกำหนด พื้นที่ การเข้าถึง และ การยืนยันตัวตน ของ ผู้ใช้งาน ทำให้ บุคคล ภายนอก ไม่มีสิทธิ และ ไม่สามารถ เข้าถึง ข้อมูล สำคัญได้
 5. Privacy-Enhancing Computation
  มีบทบาท ในการ ประมวลผล ข้อมูล การจัดเก็บ การส่งต่อ หรือ การนำ ข้อมูล ส่วนบุคคล ที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์ ทางด้าน การตลาด ให้มี ความปลอดภัย มากขึ้น เพื่อให้ เป็นไป ตามข้อกำหนด ของ ข้อกฏหมาย และ ความเป็น ส่วนตัว ของเจ้าของ ข้อมูล
 6. AI Engineer
  เริ่มมี การ นำ AI เข้ามา มี บทบาท ในธุรกิจ มากขึ้น เพื่อรองรับ ภาวะ สถานะการณ์ ฉุกเฉิน ในอนาคต
 7. Decision Intelligence
  หมายถึง การ ตัดสินใจ ที่ ชาญฉลาด ในการนำ AI เข้ามา ช่วยใน การวิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูล เพื่อช่วย ในการ ตัดสินใจ ให้ กับ องค์กร ได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ
 8. Hyperautomation
  คือ ทุกอย่าง ต้องทำให้ เป็น อัตโนมัติ เพราะ ระบบ อัตโนมัติ เป็นสิ่ง ที่ดึงดูด ให้องค์กร นำเทคโนโลยี มาใช้ ในการ ดำเนินธุรกิจ มากขึ้น และ ยังสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับ องค์กร ได้อีกด้วย
 9. Total experience
  จากที่ เคยให้ ความสำคัญ กับ ลูกค้า เป็นหลัก จะเริ่ม หันมา มีปฎิสัมพันธ์ กับ พนักงาน มากขึ้น และ ให้ความ สำคัญ กับ ประสบการณ์ ของพนักงาน ผู้ใช้ หรือ ผู้รับ บริการ ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อ ให้เกิด ความมั่นใจ ในการทำงาน
 10. Distributed Organization
  เป็น การทำงาน แบบให้ พนักงาน กระจายตัว สามารถ ทำงาน จากที่ไกล ๆ หรือ ที่ไหนก็ได้
 11. Generative AI 
  เป็น AI รูปแบบหนึ่ง ที่ ใช้ใน การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ยังคง เค้าโครงเดิมอยู่
 12. Autonomic system
  ระบบ อัตโนมัติ ไร้การ ควบคุม ที่ สามารถ ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ โดย ไม่ต้อง มีคน คอยสั่งการ

แทงบอล

เทรนด์ฉบับเข้าใจง่าย

Composable Applications ประกอบร่างใหม่ด้วยโครงเดิม

Data Fabric หลอมรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

Cloud-Native Platforms แพลตฟอร์มต้องยืดหนุ่นได้

Cybersecurity Mesh เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

Privacy-Enhancing Computation ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

AI Engineer การบูรณาการผ่าน AI

Decision Intelligence เทรนด์การทำงานแบบกระจายพื้นที่ ลดการกระจุกตัวของพนักงาน

Generative AI สร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์

Autonomic system ระบบอัตโนมัติไร้การควบคุม